මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

   

DEPARTMENT OF EDUCATION CENTRAL PROVINCE

ONLINE APPLICATION FOR TEACHERS (Fill in English)


00 ජාතික හැදුනුම්පත්  අංකය      
00      
Fill All Date entries with yyyy/mm/dd format
00 කලාපයෙන් කලාපයට (කලාපය තුල වුවද සම්පූර්ණ කළ යුතුය)  
00 පළාතෙන් පළාතට (පළාත තුල වුවද සම්පූර්ණ කළ යුතුය)  
00 ජාතික පාසල් සේවයට    
           

01   ගුරුවරයාගේ නම මුලකුරු සමග (ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින්)
02   උපන් දිනය yyyy/mm/dd ජාතික හැදුනුම්පත්  අංකය      
03   දුරකථන අංකය: ජංගම ස්ථාවර      
04   ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය Pls Dont use Special Charactors      
05   ස්ත්‍රී/පුරුෂ බව ස්ත්‍රී පුරුෂ        
06   විවාහක/ අවිවාහක   විවාහක අවිවාහක        
07   පළමු පත්වීම් දිනය yyyy/mm/dd      
08   පත්විම් ලිපියේ කොන්දේසි (මුල් පත්වීම් ලිපියේ පිටපතක් ඉල්ලුම් පත්‍රය භාරදිමේදී අනිවාර්යයේන්ම ඇමිණිය යුතුය) Only for paper application, no need online (Hard copy)      
09   පත්වීම් අනුව විෂය(උද්‍ර:- විද්‍යාව/ගණිතය/කළා උපාධි/ප්‍රාථමික)      
10   දැනට උගන්වන විෂය      
11   දැනට සේවය කරන පාසල ලිපිනය හා සංගණන අංකය (ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරින්)      
12   ගුරු සේවයේ අදාල පන්තිය හා ශ්‍රේණිය      
13   පාසලේ දැනට භාරව ඇති විෂය බාහිර කාර්යය/කාර්යයන්      
14   ඉල්ලුම් කරුගේ සේවා විස්තර (පාසල් වර්ගීකරණය අනුව අදාල කොටු වේ √ ලකුණ යොදන්න)      
           

*** Note Please be kind enough to fill all the dates in "yyyy/mm/dd" format. dont use any words or any other chatractors use only given format for below table.

  පළාත දිස්ත්‍රික්කය විදුහලේ නම    ඉතා ප්‍රියමනාප ප්‍රියමනාප ප්‍රියමනාප නොවන   දු‍ස්කර අති දුෂ්කර  සිට

දක්වා

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

15 ස්ථාන මාරුව අපේක්ෂිත   ජාතික පාසල සදහා පමණක් අදාලවේ ( fill hard copy and handover to zeo )    
    කලාපය        
    පළාත        
    ජාතික පාසල        

    අපේක්ෂිත  පාසල              
    1  
    2  
    3  

16 ස්ථාන මාරුව ඉල්ලා ඇති පාසලේ පුරප්පාඩු නොමැති නම් ඉල්ලා ඇති කලාපයේ වෙනත් ඹනෑම පාසලකට ස්ථන මාරුව ලබාගැනීමට කැමතිද?   YES NO

17 ස්ථාන මාරුව ඉල්ලා සිටිමට හේතුව (කෙටියෙන් ලියන්න)

17    

18 විවාහක නම් සැමියාගේ /භාර්යාවගේ නම    
  ඹහුගේ/ ඇයගේ  සේවා සථානයේ ලිපිනය            

19 මිට පෙර  සේවා අනුයුක්තය ලබා ඇත්නම් ස් පි‍‍‍‍‍‍‍‍ළිබඳ විස්තර          
    A කාල සිමාව  දින සිට දක්වා විද්‍යාලය
    B කාල සිමාව  දින සිට දක්වා විද්‍යාලය
    C කාල සිමාව  දින සිට දක්වා විද්‍යාලය

20 අධ්‍යන නිවාඩු විශේෂ නිවාඩු විදේශ නිවාඩු    

      CLICK SUBMIT
    CLICK SUBMIT