மத்திய மாகாண கல்வித் திணைக்களம்

   

DEPARTMENT OF EDUCATION CENTRAL PROVINCE

ON LINE APPLICATION FOR TEACHERS (Fill in English)


00 தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்      
00      
Fill All Date entries with yyyy/mm/dd format
00 வலயத்தினூடாக வலயத்திற்கு  
00 மாகாணத்தினூடாக மாகாணத்திற்கு  
00 மாகாண அரச சேவையிலிருந்து தேசிய பாடசாலை சேவைக்கு  
           

01   முதலெழுத்துக்களுடன் ஆசிரியரின் பெயர் (ஆங்கில கெப்பிட்டல் எழுத்துக்களில்)
02   பிறந்த திகதி தேசிய அடையாள அட்டை இல      
03   தொலைபேசி இலக்கம் : கையடக்க தொலைபேசி நிலையான தொலைபேசி      
04   நிரந்தர வதிவிட முகவரி      
05   பெண்/ஆண் பெண் ஆண்        
06   திருமணமானவர்/ திருமணமாகாதவர்   திருமணமானவர் திருமணமாகாதவர்        
07   முதல் நியமன திகதி        
08   நியமனக் கடிதத்தின் நிபந்தனைகள் (விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது முதல் நியமன கடிதத்தின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)      
09   நியமனத்திற்கு அமைவான பாடம் (விஞ்ஞானம் / கணிதம் / கலைப்பிரிவு / ஆரம்பபிரிவு)      
10   தற்போது கற்பிக்கும் பாடம்      
11   தற்போது கடமை புரியும் பாடசாலையும் அதன் முகவரியும்    
12   ஆசிரியர் சேவையின் வகுப்பும் தரமும்      
13   பாடசாலையில் தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள இணைப்பாடவிதான செயற்பாடு / செயற்பாடுகள்      
14   விண்ணப்பதாரரின் சேவை விபரங்கள் (பாடசாலை வகைக்கு அமைய பொருத்தமான கட்டத்தினுள் (√) அடையாளமிடுக).      
           

*** Note Please be kind enough to fill all the dates in "yyyy/mm/dd" format. dont use any words or any other chatractors use only given format for below table.

  மாகாணம் மாவட்டம் பாடசாலையின் பெயர்   மிக விருப்ப விருப்ப விருப்பற்ற   கஷ்ட மிக கஷ்ட  இருந்து

வரை

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

15 எதிர்பார்க்கப்படும் இட மாற்றம்   ( Note that need only for National School, ) fill hard copy and handover to zeo    
    வலயம்        
    மாகாணம்        
    தேசிய பாடசாலை        

    எதிர்பார்க்கப்படும்  பாடசாலை              
    1  
    2  
    3  

16 இடமாற்றம் கோரப்பட்ட பாடசாலையில் வெற்றிடம் இல்லாவிடின் அவ்வலயத்தின் எந்தவொரு பாடசாலைக்கும் இடமாற்றத்தினை பெற்றுக்கொள்ள விருப்பமா?   YES NO

17 இடமாற்றம் கோருவதற்கான காரணம் (சுருக்கமாக எழுதுக)

17   />  

18 திருமணமானவராயின் கணவன் / மனைவி பெயர்    
  அவருடைய / அவளுடைய சேவை நிலையத்தின் முகவரி            

19 இதற்கு முன் தற்காலிக இடமாற்றம் பெற்றிருப்பின் அது தொடர்பான விபரங்கள்          
    A கால வரையறை திகதியிலிருந்து வரை வித்தியாலயம்
    B கால வரையறை  திகதியிலிருந்து வரை வித்தியாலயம்
    C கால வரையறை  திகதியிலிருந்து வரை வித்தியாலயம்

20      
  கற்றல் விடுமுறை விசேட விடுமுறை வெளிநாடு செல்வதற்கான விடுமுறை    

      CLICK SUBMIT
    CLICK SUBMIT