මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

     
       
   

DEPARTMENT OF EDUCATION CENTRAL PROVINCE

   
   

ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ ස්ථාන මාරු

TEACHER TRANSFER MANAGEMENT SYSTEM

   

    ZONES AND NO OF APPLICATIONS 2022 INTER ZONE APPS 2022 INTER PROVINCE APPS 2022 NATIONAL SCHOOLS    
   
ZONENO OF APPLICATIONS
180
DENUWARA170
GALEWELA200
GAMPOLA261
HANGURANKETHA312
HATTON382
KANDY324
KATUGASTOTA212
KOTMALE203
MATALE234
NAULA97
NUWARAELIYA315
TELDENIYA387
WALAPANE225
WATTEGAMA214
WILGAMUWA276
TOTAL APPS3992
ZONEInter znone Apps
ZONEProvince
 
ZONEProvince
 
   
         
    DEVELOPED BY SUGATH RAJAPAKSE