මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

     
       
   

DEPARTMENT OF EDUCATION CENTRAL PROVINCE

   
   

ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ ස්ථාන මාරු

TEACHER TRANSFER MANAGEMENT SYSTEM

   

    ZONES AND NO OF APPLICATIONS 2022 INTER ZONE APPS 2022 INTER PROVINCE APPS 2022 NATIONAL SCHOOLS    
   
ZONENO OF APPLICATIONS
194
DENUWARA171
GALEWELA200
GAMPOLA263
HANGURANKETHA312
HATTON386
KANDY328
KATUGASTOTA212
KOTMALE203
MATALE235
NAULA97
NUWARAELIYA317
TELDENIYA388
WALAPANE227
WATTEGAMA213
WILGAMUWA275
TOTAL APPS4021
ZONEInter znone Apps
ZONEProvince
 
ZONEProvince
 
   
         
    DEVELOPED BY SUGATH RAJAPAKSE